Sektörel Bilgiler

Sektörel Bilgiler

Letter of Credit;
Akreditif(L/C) İthalatçının talimatı ile bir bankanın önceden tespit edilen şartlara uygun olarak kendi üzerine çekilecek poliçeyi ödeyeceği ya da kabul edeceği konusunda ihracatçıya yaptığı taahhüttür.


ATR Belgesi ;
Malların Türkiye’den Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye veya Birlik üyesi bir ülkeden Türkiye’ye ihraç veya ithal edilmesinde kullanılan bir belgedir.


CE Mark ; 
CE İşareti 
Bir ürünün Avrupa Birliği direktifleri ile belirlenen sağlık, güvenlik, çevrenin ve tüketicinin korunması gereklerine uygun olduğunu gösteren bir Birlik işaretidir.


Cost And Freight;
CFR : Mal bedeli ve navlun.


Cost, Insurance,Freight ;
CIF 
Mal bedeli, sigorta, navlun.


Delivered Duty Paid ;
DDP 
Gümrük resmi ödenmiş olarak teslim.


Delivered Duty Unpaid ;
DDU 
Gümrük resmi ödenmeden teslim.


Direct Bill of Lading ;
Doğru Konşimento 
Geminin malları aktarma yapmadan yükleme limanından diğer boşaltma limanına taşınması halinde gerekecek konşimento.


Marine Bill of Lading ;
Deniz Konşimentosu 
Gemi acentası veya kaptanı tarafından düzenlenerek yükletene verilen, malın teslim alındığını ve kararlaştırılan şekilde taşınarak gönderilene teslim edileceğini gösteren, malı temsil eden ve üzerinde tasarruf hakkı sağlayan kıymetli evrak niteliğindeki belge.


EUR 1 Document ;
EUR 1 Belgesi 
EUR 1 belgesi Türkiye’nin EFTA ülkeleri ile olan ticaretinde ve Avrupa Birliği ile demir – çelik ürünlerinde parafe ettiği Serbest Ticaret Antlaşması kapsamı ürünler ticaretinde kullanılan belge.


EX Works ;
EXW 
Ticari işletmede teslim


Order Bill of Lading ;
Emre Yazılı Konşimento 
Üzerinde belli bir kimseye ya da onun emrine ödenmesi için kayıt bulunan konşimento


Free Alongside Ship ;
FAS 
Gemi doğrultusunda teslim


Free Carrier ;
FCA 
Taşıyıcıya teslim


Free on Board ;
FOB 
Gemi bordasında teslim


Irrevocable Letter of Credit ;
Gayrı Kabilî Rücu Akreditif 
İthalatçının kararlaştırılan şartları tamamen yerine getirmesi üzerine, akreditif vadesinde çekilecek poliçelerin akreditifi açan banka tarafından kabul edileceği veya ödeneceği konusunda kesin bir taahhüt içeren akreditif. Tarafların isteği ve onayı olmadan iptal edilemez ve hükümleri değiştirilemez.


Stand By Letters of Credit ;
Garanti Akreditifi 
Bir bankanın bir borcunun ödenmemesi veya bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda lehdarın talebi üzerine belli miktardaki bir parayı gayri kabili rücu olarak ödeyeceğini taahhüt eden mektup.


Supervising Company ;
Gözetleme Şirketi 
Malı ihracatçı veya alıcı adına ihraç veya ithal noktasında ağırlık, miktar ve kalite gibi konularda kontrol edip rapor veren tarafsız şirket.


Customs Duty ;
Gümrük Resmi 
İthal edilecek mallardan gümrük giriş tarifesi cetvellerine göre alınan vergi.


Bill of Carriage ;
Hamule Senedi 
Nakliye veya Taşıma senedi de denir. Malı gönderenle nakleden, malın ne şekilde nakledileceğine, teslim ve tesellümüne mahsus esasları kapsayan senettir.


Air Freight ;
Hava Navlunu 
Havayolu ile yük taşıma ücreti


Air Freight ;
İnsurance 
Hava Taşıma Senedi 
Havayolu ile taşınan malların sağlıklı bir şekilde alıcısına ulaşmasını temin


Airway Bill ;
Hava Taşıma Senedi 
Havayolu ile taşınan malların sağlıklı bir şekilde alıcısına ulaşmasını temin etmek için uygulanan sigorta


ISO 9000 Certificate ;
ISO 9000 Belgesi 
ISO 9000 Kalite Güvence Sistem Belgesi, son ürünün kalitesinden çok ürün ve işletme yönetiminde, ürün tasarımında, kullanılan deney ve muayene yöntemlerinde, ürün ve hizmetlerin kalitesini kontrol altında tutmak için gerekli organizasyon yapısında uygulanacak kılavuzları içeren bir toplam kalite güvencesi standardıdır.


Revocable Letter of Credit ;
Kabili Rücû Akreditif 
Akreditif açan banka tarafından her an iptal edilen akreditiftir.


Bill of Lading (L/C) ;
Konşimento 
Tren,uçak veya gemi ile yapılan taşımacılıkta kullanılan ve malını taşımak üzere teslim alındığını ve varış noktasında konşimento sahibine teslim edileceğini gösteren bir belgedir.


London İnterbank Offered Rate ;
Libor 
Londra para piyasasında yürütülen işlemlerde, birinci sınıf bankaların kullandığı kredilere uygulanan faiz oranlarını göstermektedir.


Cash on Delivery ;
Mal Karşılığı Ödeme 
İhraç edilen malın bedelinin, malın ihracatçı tarafından teslim alınmasından sonra ödenmesidir.


Manifesto Cargo ;
Mal Manifestosu 
Kaptanın gemi ile taşıdığı yükün neden ibaret olduğunu gösteren ve varılan yerin gümrük idaresine yapılan bildiri.


Certificate of Origin ;
Menşe Şahadetnamesi 
Bir malın üretildiği veya yapıldığı ülkeyi gösteren ve idari makamlarınca onaylanmış ve alıcı ülkenin konsoloslarınca vize edilen bir belgedir.


Correspondent Bank ;
Muhabir Banka 
Akreditif işlemlerinde, ihracatçı ve ithalatçı arasında bağlantıyı sağlamakla görevli banka.


Fordwarding Agent ;
Nakliyat Acentası 
Malların taşınması ile uzmanlaşmış kişi, genellikle nakliyat komisyoncusudur.


Freight Insurance ;
Nakliyat Sigortası 
Taşımada mallara veya taşıma araçlarına gelecek zararları karşılayacak olan sigorta


Transport Documents ;
Nakliye Vesaiki 
Malın yüklenmek veya sevk edilmek üzere teslim alındığını gösteren vesika.


Freight ;
Navlun 
Taşıyıcının nam ve hesabına ödenecek olan, eşya ve yolcunun taşınmasına ilişkin ücretlerin tamamıdır.


Freight Invoice ;
Navlun Faturası 
CIF ve CF olarak ihraç edilen mallara ait navlunun satıcı tarafından ödenmesi gerekir. Navlunun ödendiğinin doğrulamak için konşimento üzerine “navlunu ödenmiştir” kaydı konulur. Konşimentoda bu kayıt bulunuyorsa konşimento ile birlikte nakliyeci tarafından düzenlenen bir navlun faturasının da bankaya verilmesi gerekir. Bu navlun faturasında, malların yüklenerek teslim alındığı ve bir navlun borcunun kalmadığı gösterilir.


Order ;
Ordino 
Yükleme ve boşaltma yapılmadan önce bunun ne şekilde yapılacağını göstermek üzere gemi acentalarının kaptana veya nakliye acentalarının nakliyeciye hitaben yazdıkları talimat.

 
Original Invoice ;
Orjinal Fatura 
Gümrük işlemlerine, döviz transfer ve taahhütlerine esas olarak alınan ve ihracatçı tarafından düzenlenerek alıcıya gönderilen fatura. Bu faturalarda ayrıca satışın şekli ve ödeme koşulları da gösterilir.


Original Manifest ;
Orjinal Fatura 
Hareket limanlarında her boşaltma limanı için ayrı ayrı düzenlenen ve hareket limanlarındaki gümrük memurları tarafından imza olunmuş şekilde boşaltım yapılacağı liman gümrüklerine ibraz olunan manifestolar.


Bill of Excange, Draft ;
Poliçe 
Senet metninde poliçe kelimesi veya yabancı dilde karşılığı olan kelimeyi, belirli bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız şartsız olarak havaleyi, ödeyecek olan muhatabın ad ve soyadını, keşide tarihi ve yerini, keşidecinin imzasını taşıyan senet.


Proforma İnvoice ;
Proforma Fatura 
Alıcıya satılacak malın cinsi, kalitesi, tahmini fiyatı ve bedeli, satış koşulları hakkında bir bilgi vermek üzere düzenlenen ve daha çok bir teklif niteliği taşıyan fatura çeşididir.


Re- export ;
Re Eksport 
Diğer ülkelerden yurda ithal edilen malların daha sonra yurtdışına ihraç edilmesidir.


Pier to Pier ;
Rıhtımdan Rıhtıma (LCL / LCL) 
Kargonun hazırlanması ve boşaltılması işlemi taşıyıcı tarafından gerçekleştirilir. Her iki işlemde taşıyıcının tesislerinde yapılır.


Revolving Letter of Credit ;
Rotatif Akreditif 
Verilen talimatta tespit edilmiş akreditif tutarının tamamının veya bir kısmının kullanılması veya çekilen poliçenin ödenmesi halinde, talimatta belirtilen miktarda aynı şartla ve otomatik olarak yenilenen akreditiftir. Bu tür akreditif genellikle aynı cins malı tek bir ihracatçıdan kısım kısım ithal edilen ithalatçı tarafından açılır.


Free Zone ;
Serbest Bölge 
Ulusal gümrük sınırı dışında bırakılmış özel idari statüye bağlı yerlerdir. Vergi kanunları ile mali yükümlülükler buralarda tamamen veya kısmen uygulanmayabilir.


Pre-shipment Finance ;
Sevk Öncesi Finansman 
İthalatçıdan siparişi alan ihracatçının, ihraç malı üretmek, satın almak veya göndermek için ihtiyaç duyduğu, işletme sermayesi özelliğinde olan bir finans türü.


Post-shipment Finance ;
Sevk Sonrası Finansman 
Malların sevkiyle, ihraç bedellerinin tahsili arasındaki döneme ilişkin bir ihracat finansmanı türü.


Shipping Document ;
Sevk Vesaiki 
Fatura, konşimento, koli listesi, menşe şehadetnamesi A – TR Belgesi, sigorta poliçesi gibi vesaiki kapsayan ve ihracat çının bankası tarafından, şubesine veya ithalat çının ülkesindeki aracı bankaya gönderilip, söz konusu bankanın ithalatçı poliçeyi ödediği veya kabul ettiği zaman teslim ettiği vesika.


Order ;
Sipariş 
Bir malın satın alınması amacıyla ısmarlanması.


Barter ;
Takas 
Takas iki ayrı ülkedeki ithalatçı ve ihracatçı firmalar arasında malın malla değişimi şeklinde yapılan bir ticaret şekli.


Tariff Number ;
Tarife Numarası 
Gümrük ithalat genel tarife cetvelinde her mal veya mal grupları için saptanan numaralardır.


Conforming Bank ;
Teyid Eden Banka 
Akreditif bedelinin amir banka tarafından ödenmediğinde kendisi tarafından ödeneceğini lehdara taahhüt eden banka.


Confirmed Letter of Credit ;
Teyitli Akreditif 
Amir banka tarafından, sağlamlaştırma ve doğrulayıcı yönde kendi sorumluluk ve taahhütlerini de ekleyerek açılan akreditif.


Unconfirmed Letter of Credit ;
Teyitsiz Akreditif 
Bu tür akreditiflerde muhabir banka herhangi bir mali sorumluluk yüklenmez. Akreditifin açılmış olduğunu ve şartlarını lehdara bildirmekle yetinir.


Commercial Invoice ;
Ticari Fatura 
Alıcı ile satıcı arasında yapılan işlemin bir kaydıdır


Transit Transport ;
Transit Taşıma 
Çıkış ve varış noktaları bir akit taraf ülkesinin dışında olan noktalar arasında, diğer akit taraf ülkesi üzerinden yapılan yolcu veya eşya nakli.


Transit Trade ;
Transit Taşıma 
Döviz tahsis edilerek veya edilmeksizin satın alınan yabancı menşeli malların transit olarak veya doğrudan doğruya başka bir ülkeye satılması.


Documents ;
Vesaik 
Ticarette kullanılan konşimento, poliçe, konsolosluk faturası, uzman raporu gibi çeşitli belgelere verilen isim.


Documents Against Acceptance (DA) ;
Vesaik Mukabili Kabul 
İthalatçının malları alabilmesi için gerekli evrakların ancak ihracatçı tarafından keşide edilen poliçelerin kabulü karşılında teslimi


Cash Against Documents (CAD) ;
Vesaik Mukabili Ödeme 
İhracatçının malını gönderdikten sonra ithalat çının ülkesindeki bir yetkili aracı bankaya başvurarak söz konusu bankaya sevk evrakı yolladığı ve bu evrakın ithalat bedelinin ödenmesinden sonra ithalatçıya teslimi konusunda talimat verdiği ödeme biçimidir

Müşteri Temsilcisi +90 222 315 15 66